• شهرک صنعتی صفادشت
  • 021-91331311 - 09337858533

پخش تيزر زيرنويس رنگين كيميا از شبكه‌ی سه و شبكه‌ی نسيم از ٩٧,٤,١٩ تا ٩٧,٤,٢٣ در ساعت‌هاي ٨:١٠ ، ٧:٤٠ ، ٢١:١٠ ، ٢٢:٤٠ ، ١٧:٤٠

پخش تيزر زيرنويس رنگين كيميا از شبكه‌ی سه و شبكه‌ی نسيم از ٩٧,٤,١٩ تا ٩٧,٤,٢٣ در ساعت‌هاي ٨:١٠ ، ٧:٤٠ ، ٢١:١٠ ، ٢٢:٤٠ ، ١٧:٤٠
پخش تيزر زيرنويس رنگين كيميا از شبكه‌ی سه و شبكه‌ی نسيم از ٩٧,٤,١٩ تا ٩٧,٤,٢٣ در ساعت‌هاي ٨:١٠ ، ٧:٤٠ ، ٢١:١٠ ، ٢٢:٤٠ ، ١٧:٤٠

News


Articles